top of page

ETHISCHE CODE

Sonnevelt streeft naar een samenleving waarin vitaal leven voor iedereen bereikbaar en vanzelfsprekend is. Een Sonnevelt coach wil inspireren, raken en verrijken en heeft de ambitie om mensen te helpen een gezonde levensstijl te ontwikkelen.
Een Sonnevelt coach neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en gunt het iedereen om te genieten van het leven. Deze ethische code bevordert het welzijn en de veiligheid van de te begeleiden cliënten.

(Hoogst)Persoonlijk 

Een belangrijke waarde voor een Sonnevelt coach is een hoogstpersoonlijke benadering van anderen. De coach begeleidt een cliënt op basis van gelijkwaardigheid en is bereid om ook de eigen kwetsbaarheid te tonen. De coach erkent daarbij
zijn of haar bijzondere verantwoordelijkheid voor de cliënt die zich in een kwetsbare en afhankelijke positie bevindt.
De coach begeleidt een cliënt met  respect, met zuivere intenties en is integer en onpartijdig. De coach is zich scherp bewust van een goede zorgplicht en zal geen schade doen aan de cliënt.

Vitaliserend

De coach neemt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de emotionele en lichamelijke gezondheid van de cliënt.
De Sonnevelt coach heeft kennis van het model ‘De Levenscode’ en gebruikt dit model om cliënten te coachen op levensgebieden die bezieling behoeven. De coach zal in de uitoefening van zijn of haar vak er ook voor zorgen geen schade te doen aan het natuurlijke milieu van de mens en alles dat leeft.

Betrouwbaar

De coach handelt uitsluitend in het belang van de cliënt en komt alle gemaakte afspraken na. De coach is zich bewust van de eigen grenzen en van de grenzen aan het vak van coachen. Tijdens de begeleiding en tot 6 maanden na beëindiging van de begeleiding van een cliënt kan er geen sprake zijn van enig seksueel contact tussen de coach en de cliënt.
Voor een kindercoach of gezinscoach wordt met cliënt hier de ouder/verzorger van een kind bedoeld. De coach begeleidt niet meerdere cliënten tegelijk die in een sociaal verband met elkaar staan en waarvan kan worden verwacht dat dit
tot belangenverstrengeling leidt. Dit geldt ook voor mensen uit het eigen sociale netwerk van de coach. De coach houdt
zich aan de Nederlandse wet en de algemene culturele normen en regels van het fatsoen. De coach maakt de Sonnevelt ethische code bekend aan de cliënt in zijn of haar praktijk.

Professioneel

De coach behandelt iedereen gelijk en staat open voor iedereen die begeleiding wenst. De coach werkt doorlopend aan
de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling zodat de cliënt erop kan vertrouwen dat de coach, als nodig, doorverwijst naar een specialist in de reguliere zorg of een collega. De coach heeft kennis van regels rondom het voeren
van een zelfstandige praktijk en houdt deze kennis ook toepasbaar. De coach houdt een zorgvuldige administratie bij
met (persoonlijke) gegevens van de cliënt. Door zich te verbinden aan deze code, verbindt de coach zich aan de regels rondom vertrouwelijkheid. Informatie die direct van de cliënt of indirect via een andere bron over de cliënt bekend is, zal
niet worden gedeeld. En in het geval van intervisie of supervisie alleen volledig geanonimiseerd. Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt zal de coach geen informatie inwinnen bij voorgaande of andere begeleiders. In het geval
de Nederlandse wet voorschrijft dat informatie over de cliënt moet worden gedeeld, zal de coach dit te allen tijde eerst
met cliënt overleggen of in het geval dat cliënt overleden is, met zijn of haar directe naasten. De coach maakt condities
en voorwaarden, waaronder wordt gewerkt, vooraf bekend aan cliënt en deze blijven geldig ook nadat de begeleiding
stopt. Een voorwaarde is in ieder geval dat de deelnemer zorgt voor een passende en veilige ruimte waarin begeleiding
kan plaatsvinden. Een deelnemer die coacht in de natuur of reizen maakt, zorgt ervoor dat vooraf duidelijk is welke verzekeringsvoorwaarden gelden. Condities en voorwaarden voldoen aan deze code.

Deelnemers

Iedereen met een diploma van Sonnevelt verbindt zich aan de ethische code en is daarmee deelnemer.

Deelnemers onderling

Deelnemers gaan respectvol en integer met elkaar om.  Als een deelnemer redenen heeft om aan te nemen dat een
andere deelnemer onethisch handelt in het contact met een cliënt, zal hij of zij de deelnemer confronteren.  
Als dit geen gewenst resultaat oplevert, dan kan een beroep worden gedaan op de ethische commissie om 
het gesprek met de deelnemer aan te gaan.

De ethische commissie en haar deelnemers

Sonnevelt  kent een ethische commissie die tot taak heeft:

  • het opstellen, publiceren en bewaken van de ethische code

  • het behandelen van klachten van en over deelnemers

De ethische commissie wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en bestaat uit vijf leden, die uit hun midden een voorzitter benoemen. Van de vijf leden is één lid de kwaliteitsmanager van Sonnevelt die ook de administratie van de commissie voert en geen voorzitter kan zijn. De overige vier leden vertegenwoordigen ieder een vakgroep binnen Sonnevelt: Basiskennis, Gezondheid, Massage en Psychologie. Iedere deelnemer kan zich aanmelden om zitting te nemen in de ethische commissie. Benoemen van leden gebeurt voor één jaar en op volgorde van aanmelding. De ethische commissie rapporteert jaarlijks
aan de deelnemers.

Geldigheid

De ethische code treedt voor het eerst in werking op 1 januari 2017. Gewenste wijzigingen kunnen worden voorgelegd
aan de ethische commissie die na een besluit alle deelnemers op de hoogte stelt van de (evt. wijziging(en).

 

© Sonnevelt opleidingen

bottom of page